BÉRAUTÓINK

A weboldalon feltüntetett listaárak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

KISZÁLLÍTÁS

Amennyiben a bérelt gépjárművet kényelmesen, otthonában kívánja átvenni kérje kiszállítással autóját!
Lehetséges fizetési módok: Készpénz, Bankkártya, Előreutalás.
Lentebb megtekintheti kiszállítási árainkat:

50.000Ft-ot meghaladó bérlések esetén, a kiszállítás díjmentes.

Nyitvatartási időben (08:00-18:00) Nyitvatartási időn kívül (18:00-22:00) Éjszaka (22:00-08:00)
Budapest XX., XXI. Kerület nettó 3.000ft/út nettó 10.000ft/út nettó 15.000ft/út
Budapest további kerületei nettó 6.000ft/út nettó 15.000ft/út nettó 20.000ft/út
Vidékre nettó 15.000ft/út nettó 20.000ft/út nettó 30.000ft/út

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. A gépjármű csak érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és legalább 3 éve érvényes jogosítvány bemutatása mellett, 21 év feletti személynek adható bérbe. A bérleti szerződés aláírásával a Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy ezen okmányairól bérbeadó másolatot készítsen, és azt 5 év időtartamra megőrizze a szerződéssel kapcsolatban keletkező, esetleges igényeinek érvényesítése céljából. Magánszemély autóbérlésének feltétele a kaució hitelkártyán történő lekötése. Alacsonyabb kategóriájú autó bérlésekor a kaució készpénzben is letehető, erről a Bérbeadó dönt. Gazdasági társaság autóbérlésének feltételei: társaság legalább 3éve alakult, hivatalos okmányai (adószám, társasági szerződés, eredeti aláírási címpéldány, 30 napnál nem régebbi Cégkivonat és Cégbírósági bejegyzés) bemutatásra kerültek. Gazdasági társaság készpénzben teheti le a kauciót.
 1. Az ún. bérleti nap a bérleti szerződés megkötésétől számított 24 órás időtartam. A legrövidebb bérlési időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából három bérleti nap. A bérleti díj tartalmazza a gépjármű biztosítási, és általános szerviz díjait, ellenben nem tartalmazza semmilyen fizetős útnak az igénybevételét, sem parkolási jegyet, erről minden esetben a Bérlő kötelessége gondoskodni. A bérleti díj, amennyiben a bérleti szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. Amennyiben Bérlő a bérleti díjra vonatkozó fizetési kötelezettségének csak utólagosan tesz eleget, a gépjármű napi bérleti díja a weboldalon feltüntetett listaár + bruttó 2.000ft. Bérlőnek lehetősége van egyoldalúan felbontani a bérleti szerződést, és leadni a gépjárművet, de ilyen esetben Bérbeadó felszámolja a bérleti szerződés alapján hátralévő napokat is, illetve amennyiben a bérleti díj rendezve van a szerződés teljes idejére, Bérbeadó nem köteles díjkülönbözet visszatérítésre.
 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó szolgáltatásait kizárólag a www.kolcsonauto.com weboldalon feltüntetett nyitvatartási időben veheti igénybe. Ellenkező esetben hétköznap 5.000,- Ft + ÁFA , szombati ügyeletünk során  10.000,- Ft + ÁFA, illetve vasárnapi napokon 15.000,- Ft+ÁFA egyszeri ügyeleti díjat számolunk fel. Gépjármű leadására hétköznap 8:30 tól 17:30ig van lehetőség, ennek feltétele minden esetben a gépjármű külső, belső tisztasága. Amennyiben a gépjármű nem megfelelő tisztasággal érkezik vissza, Bérbeadó megtagadhatja a gépjármű leadását, ilyen esetben Bérlőnek kötelessége a gépjárművet kitakaríttatni, lemosatni, majd visszatérni a telephelyre leadni azt, amennyiben ez a leadási időn belül megtörténik, ellenkező esetben Bérlőnek plusz napot kell fizetnie, majd a legközelebbi lehetőségnél adhatja le gépjárművet. Bérlő amennyiben nyitvatartási időn kívül a(z) erre kiszabott pótdíjat megfizetve bérel autót, ennek leadása jelen pont alapján csak 17:30-ig lehetséges, ilyenkor bérlő nem teljes bérleti napot fizet, Bérbeadó csak a ténylegesen felhasznált időt számolhatja fel.
 1. Bérlő a szerződés megkötésével egy időben kauciót helyez el Bérbeadónál, mely a bérlet lejáratakor visszajár Bérlő részére, azonban Bérbeadó abból jogosult levonni a jelen szerződésben rögzített, Bérlő által megfizetendő összegeket (elmaradt bérleti díj, kártérítés vagy egyéb költségek, stb.).
 1. Bérbeadó szavatol azért, hogy a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra továbbá azért, hogy harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná. Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősségbiztosításának mindenkori megfizetése, illetve amennyiben a szerződés tartalmazza, a CASCO biztosítás díja is. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolási díj, úthasználati díj stb.) a Bérlőt terhelik.
 1. Károkozásnál a Bérlőt terheli minden felmerülő költség, amely más módon (pl. biztosító útján) nem térül meg. Bérlőt terheli annak a kárnak a megtérítése is, amely az elmaradt haszonból ered, melynek összegét a Bérlő által fizetett utolsó napi bérleti díj alapján kell meghatározni arra az időtartamra, míg a károkozás miatt a gépjármű kiesik a bérbeadás lehetősége alól.
 1. Amennyiben Bérlő bármilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Bérbeadó jogi úton érvényesíti követelését, amely tartalmazza az elmaradt hasznát, az igényérvényesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét, valamint 20.000ft adminisztrációs díjat
 2. A Bérlő köteles a jogszabályi- és hatósági előírások (így egyebek mellett a közlekedési szabályok) maradéktalan betartására, ezekért teljes felelősséggel tartozik. Tilos a bérelt gépjárművet alkohol, gyógyszer, kábítószer, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt vezetni, más személynek a vezetést átengedni, a gépjárművel versenyezni, vagy egyéb tiltott tevékenységet végezni, illegális anyagokat, tárgyakat szállítani.
 1. A Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni, tisztaságára ügyelni, ezek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a napi használat előtt a fék- és kenőolaj szintet, valamint a hűtőfolyadék szintet ellenőrizni, azokat szükség esetén utántölteni. Tilos a gépjárművet az ellenőrző műszerek tiltó- vagy hiba jelzése ellenére, a hiba megszüntetése nélkül tovább használni. A gépjármű napi átvizsgálása és karbantartása, valamint üzemanyaggal való feltöltése a Bérlő feladata. Bérlő köteles a neki átadott indítókulcsot és okmányokat gondosan kezelni, a megsemmisüléstől, megrongálódástól, elvesztéstől megóvni. Bérlő köteles a bérelt gépjárművet a rendelkezésére álló összes eszközzel harmadik személy általi eltulajdonítástól, károkozástól megvédeni, a használaton kívüli gépjárművet a riasztó üzembe helyezésével együtt lezárni. A használaton kívüli gépjárműben értéktárgyat, okmányokat (pl. forgalmi engedély) otthagyni nem szabad. Bérlő köteles a gépjármű indítókulcsát és forgalmi engedélyét magánál tartani, ha Bérlő lopás esetén nem tudja felmutatni ezeket, köteles a lopásból eredő, máshonnan meg nem térülő kárt a Bérbeadó részére megfizetni, kivételt képez ha Bérlő bizonyítani tudja, hogy előbb felsoroltak bűncselekmény útján kerültek ki birtokából, ilyen esetben ha a biztosító fizet Bérbeadónak, Bérlőnek csak a gépjármű értékének 20%át kell megfizetnie (biztosítási önrész, ügyintézési díj).
 1. Bérbeadó hozzájárulása nélkül Bérlő nem végezhet vagy végeztethet javítást, ennek figyelmen kívül hagyása esetén a teljes felelősség Bérlőt terheli. Amennyiben a Bérlő általi javítást, javíttatást a Bérbeadó előzetesen nem hagyta jóvá, Bérbeadó az elvégzett javításokért anyagi felelősséggel nem tartozik Bérlő felé. Bérlőnek Bérbeadó által engedélyezett hibaelhárítás költségeit, legfeljebb 50.000,- Forintig Bérbeadó vállalja megfizetni. Egy hónapon túli bérbeadás esetén Bérlő köteles havonta legalább egyszer Bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni a gépjárművet.
 1. A Bérlő a gépjárművet kizárólag személyes céljaira használhatja, azzal haszonszerző tevékenységet (pl. üzletszerű személy- illetve teherszállítást, stb.) nem folytathat, nem jogosult másnak bérbe-, vagy kölcsönadni a gépjárművet vagy vezetését a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül, a bérleti szerződésben nem szereplő személynek átadni vagy átengedni, a gépjárművet oktatásra, vagy vontatásra használni. Bérlő csak Bérbeadó írásos engedélyével viheti ki a gépjárművet Magyarország területéről, ha ezt a szándékát már a szerződéskötéskor jelezte. Bérbeadó indokolás nélkül megtagadhatja a gépjármű külföldre való kivitelét. Amennyiben a Bérlő a bérelt gépjárművel engedély nélkül hagyja el az ország területét, 10.000Ft összegű egyszeri pótlékot számítunk fel, illetve felszámoljuk az ezzel kapcsolatban keletkező egyéb költségeket. Tilos a bérelt gépjárműben dohányozni.
 1. A Bérlőt baleset- és kármegelőzési, valamint kárenyhítési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a gépjármű műszaki állapotát, közúti közlekedésre való alkalmasságát elindulás előtt ellenőrizni, a szükséges karbantartást elvégezni, a biztonsági övet használni, és használatát utasaitól is megkövetelni. A kárenyhítési kötelezettsége körében köteles minden olyan intézkedést megtenni, amivel a Bérbeadó kárát mérsékelni, a további károkat megelőzni képes.
 1. A gépjármű javítása és esetleges műszaki mentése a Bérbeadót terheli. A Bérlő apróbb javítást is kizárólag csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezhet vagy végeztethet el. Bármely fajta káresemény, a gépjármű megrongálása, feltörése, ellopása esetén köteles a Bérlő a Bérbeadót azonnal értesíteni, és kárenyhítési kötelezettségének tőle elvárhatóan eleget tenni, egyebekben Bérbeadó által adott információknak megfelelően eljárni, a Bérbeadó által küldött munkatársat, kihívott helyszínelőt, kárszakértőt, vagy más szakembert a helyszínen megvárni. Balesetnél a Bérlő köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázása érdekében mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos és a vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz). A Bérlőnek nincs a káreseménnyel kapcsolatban megegyezési joga, és a Bérbeadó hátrányára elismerő nyilatkozatot sem tehet.
 1. Ha gépjárművet baleset éri vagy műszaki meghibásodás lép fel a gépjármű rendeltetésszerű használata közben Bérlő kötelessége azonnal értesíteni Bérbeadót, ill. a gépjármű biztonságos elhelyezését Bérbeadó költségén biztosítani. Ha a gépjármű töréskárt szenved, vagy megrongálódik és harmadik személy felelősségbiztosítása alapján nem lehet a keletkezett kár helyreállítását elvégezni, Bérlő a javítási számlán, szereplő végösszeg 10%-át, de minimum 100.000-forintnyi összeget köteles CASCO önrészként legkésőbb a számla átvételekor Bérbeadónak kifizetni. Bérbeadó jogosult a gépjármű sérülése esetén Bérlő hitelkártyájáról vagy bankszámlájáról a zárolt összeget, vagy készpénzes kaució esetén a kaució teljes összegét a javítási költségek pontos ismeretéig visszatartani. Lopás- vagy totálkár esetén az önrész 10%. Az 50.000,- Forintot meghaladó anyagi kárral, vagy személyi sérüléssel járó baleset, feltörés vagy lopás esetén Bérlő, rendőrségi intézkedést és eljárást kezdeményezni köteles. Rendőri intézkedés kötelező minden esetben, ha a balesetben külföldi állampolgár is érintett. Bérlő a kár rendezéshez szükséges papírokat köteles kitölteni. Ha ezen dokumentumok hiányoznak, vagy kitöltési mulasztás esetén, a kár megtérítését a biztosító megtagadja, akkor az összes felmerülő kárt Bérlő Bérbeadónak megtéríteni köteles. Bérbeadó, Bérlő helyett és nevében teljes körű meghatalmazottként elvégezheti az esetlegesen sérült gépjármű javítását, és a károk ügyintézését, a biztosító társaságok általi kár felmérését, javítását, és minden egyéb ezzel kapcsolatos ügyintézését. A gépjármű ellopása esetén Bérlő köteles a lopás dátumától számított, maximum 48 órán belül megfizetni és a nyomozás lezárásáról szóló határozat hiányában is az önrészt megfizetni Bérbeadónak, azonban az e feletti összeget a letéti díjból Bérbeadó, Bérlő részére vissza juttatja. Ha totálkár vagy lopáskár Bérlő hitelkártyáján vagy bankszámláján elkülönített összeg a gépjármű fentiekben meghatározott önrészét nem fedezi, úgy Bérbeadó által akár utólagosan is leterhelésre kerülhet Bérlő hitelkártyáján vagy bankszámláján ezen összeg, és Bérlő visszavonhatatlanul hozzájárul. Készpénzes letét esetén Bérlő a kár okozása után 48 órán belül az összeget Bérbeadó részére megfizetni köteles. Üvegkár esetén ez a kár 30 %-a. Olyan káreseményeknél, melyeknél a kártérítés során a biztosító társaság levonással él, vagy az összeget nem téríti meg, úgy ezt teljes egészében köteles Bérlő átvállalni. CASCO, Biztosítás alá nem vonható tételek (fenéklemez, és az alatti részek, gumiabroncsok, külső tükrök, felni, belső tér, antenna, stb.) hiánya vagy sérülése esetén Bérlőt terheli az összes felmerülő költség térítése. Bérlő vállalja megfizetni a CASCO biztosítás önrész összegét, azon károk esetében pedig, amelyekre a biztosítás nem terjed ki, a gépkocsi jelen szerződésben megjelölt forgalmi értékét köteles megtéríteni a Bérbeadónak.
 1. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő, vagy az általa a gépkocsiban szállított személyek baleseti haláláért, sérüléséért, ruházatukban vagy más, a gépkocsiban elhelyezett vagyontárgyukban bekövetkezett kárukért. A Bérbeadó ugyancsak semmilyen módon nem felelős a gépkocsiban elhelyezett érték- és vagyontárgyakért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek a Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
 1. A bérlet időtartama alatt elkövetett közlekedési bűncselekményekért vagy szabálysértésekért a Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
 1. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. tartozást közvetlenül a forgalmi okmányba bejegyzett üzembentartóra terheli a jogosult, úgy ezen összegek megfizetésére Bérlő a Bérbeadó felé az erről szóló értesítésének átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles. Felek rögzítik, hogy ezen esetekben a Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
 1. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri, a tartozás 20%-ának megfelelő + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni. Amennyiben a Bérbeadó csak peres úton tudja követelését érvényesíteni a Bérlővel szemben, további 60.000,- Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget jogosult Bérlőre terhelni.
 1. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és ennek bizonyítására vállalja, hogy a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőrzi. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik Bérbeadó részére. A Bérbeadó a gépkocsit teljesen feltöltött üzemanyag tartállyal adja át, így ha visszavételkor az üzemanyagszint ennél alacsonyabb, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie Bérbeadó számára.
 1. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a Bérbeadó telephelyén, a legkésőbb a bérlet lejártának időpontjában – a normál amortizációt figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, abban emiatt kár keletkezett vagy szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a Bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a gépkocsit a Bérlőtől visszavenni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi az erre biztosított határidőn belül.
 1. Amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépjárművet a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, és Felek a lejárat előtt a bérlet időtartamát nem hosszabbítják meg, úgy Bérbeadó a Bérlővel szemben jogosult büntetőeljárást kezdeményezni, az ehhez szükséges feljelentést haladéktalanul megtenni, és a gépkocsi köröztetését kérni.
 1. A szerződést azonnali hatállyal bármelyik fél egyoldalúan felmondhatja, ha a másik fél  a jelen szerződésben  vállalt  kötelezettségének  nem  tesz eleget. Különösen, ha a Bérbeadó a gépjármű használatát  akadályozza,  illetve a Bérlő a gépjárművet rongálja, épségét veszélyezteti, vagy azon a Bérbeadó engedélye nélkül átalakítást végez, illetve ha a  bérleti  díjat  határidőben nem fizeti meg. Bérbeadó a gépjármű rendeltetésszerű használatát bármikor ellenőrizheti, de azzal Bérlőt nem zavarhatja. Bérbeadó írásbeli felhívására Bérlő nyolc napon belül köteles bemutatni a gépjárművet a Bérbeadónak, a Bérbeadó székhelyén.
 1. Bérlő bármely, a Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot tartozik megfizetni Bérbeadó részére.
 1. Felek a bérleti szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. A bérleti szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a bérleti szerződésben megadott címre küldve, az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden a bérleti szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő károk tekintetében korlátlanul felelős.
 1. Felek a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításával a bérleti jogviszony időtartamát meghosszabbíthatják. Erre előzetesen egyeztetve, Bérbeadó írásos hozzájárulásával kerülhet sor. Ezen szándékát az érvényes bérleti szerződés lejártát megelőző legalább 24 órán belül Bérbeadónak Bérlő jelezni köteles, amennyiben ez nem történik meg Bérbeadó indoklás nélkül is elutasíthatja Bérlő hosszabbítási kérelmét. Amennyiben a bérelt gépjármű listaára változik, vagy esetlegesen a szerződés megkötésekor még élő kedvezmény megszűnik, Bérlőnek kötelessége a hosszabbításhoz az aktuális bérleti díjat megfizetni.
 1. Bérlő felel a gépjármű, annak tartozékai, és a további bérelt kiegészítők állapotáért, és tisztaságáért. Amennyiben a bérelt gépjármű esztétikailag, motorikusan, vagy szerkezetileg sérül, valamennyi költség a Bérlőt terheli, melynek összegét Bérbeadó a kicserélés vagy kijavítás költsége alapján állapítja meg. Bérlőt terheli a gépjármű rendszámának, forgalmi engedélyének vagy indítókulcsainak elvesztése esetén felmerülő valamennyi költség.
 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy önkéntes teljesítése hiányában a Bérbeadó a vele szemben fennálló valamennyi követelésének behajtása iránt jogi képviselő útján intézkedik, melynek minden költségét a Bérlő köteles viselni, továbbá Bérlő elveszti minden esetleges korábbi kedvezményét, kauciómentességét.
 1. A jogszabályi előírások, vagy jelen szerződés megszegése miatt keletkező összes kár, illetve költség megtérítése Bérlőt terheli, amely a kaucióból vagy bérlői bankszámlaszámról Bérbeadó által levonható 20%-os ügyintézési díjjal növelve, a Bérlő külön hozzájárulása nélkül. Ha Bérbeadó nem tudja Bérlő számlájáról az összeget levonni, Bérlő köteles azt a Bérbeadónak átutalással vagy készpénzben 72 órán belül megfizetni, ellenkező esetben Bérbeadó Bérlő ellen fizetési meghagyást ad ki, melynek további felmerülő költségei Bérlőt terhelik.
 1. Bérlő e-mail címének megadásával elfogadja, hogy Bérbeadó számára hírleveleket küldjön, melyek e-mailben lemondhatók.
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 2. Amennyiben a Bérlő a jelen szerződésben rögzített maximális napi menetkilométert túllépi, úgy a túllépéssel érintett minden egyes kilométerre 120 Ft-ot köteles a Bérbeadónak megfizetni, amelynek esedékessége a napi menetkilométer túllépésének Bérbeadó általi fényképmelléklettel ellátott jegyzőkönyvbe foglalásának napja. A menetkilométer túllépés dokumentálását, és ehhez fényképfelvételek készítését a Bérlő nem tagadhatja meg. A maximális napi menetkilométer túllépés a gépjármű által megtett napi átlagkilométer kiszámítása útján is megállapítható.
© Copyright | Kölcsönautó 2015 -